• darkblurbg
    AMVJ Tennis
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 maart, 20.00 uur

Gepubliceerd op: 14-02-2018

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AMVJ Tennis op 7 maart 2018. De vergadering begint om 20.00 uur. Een uitgebreide Agenda met toelichting, de Jaarrekening en Balans 2017 en de Begroting/Contributie 2018 is via de mail toegestuurd. Kijk voor de verkorte agenda bij Lees meer.

Datum:

Woensdag 7 maart 2018

Locatie: AMVJ Sportcentrum

Tijd: 20.00 uur

 

Agenda Algemene Ledenvergadering AMVJ Tennis

 

1.     

Opening

 

2.     

Mededelingen van het bestuur / Vaststellen van de agenda

 

3.     

Ingekomen stukken

 

4.     

Vaststellen verslag jaarvergadering 25 januari 2017 (stempunt)

 

5.     

Jaaroverzicht 2017 – Frank Helderman

 

6.     

Toelichting jaarrekening 2017 (Michel Lubbinge)
Verslag Kascommissie

Decharge bestuur voor gevoerde beleid in 2017 (stempunt)

 

 

PAUZE

 

7.     

(Her)verkiezing bestuur (stempunt)

Dit jaar treden drie bestuursleden af conform het rooster van aftreden: Frank Helderman, Robbert Veltman en Daan Voeten. Aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. We hebben voor de functie van secretaris nog steeds een vacature openstaan.

Voorzitter:
Frank Helderman (aftredend, herkiesbaar)
Secretaris:
vacant
Penningmeester:
Michel Lubbinge (Michel treedt af in het seizoen 2019)
Algemeen lid/Ledenadministratie: Robbert Veltman (aftredend, herkiesbaar)
Algemeen lid:
Daan Voeten (aftredend, herkiesbaar)

Kandidaten voor de vrijkomende bestuursfuncties kunnen zich voorafgaand aan en tijdens de vergadering beschikbaar stellen voor verkiezing. Kandidaatstellingen voorafgaand aan de vergadering kunnen gericht worden aan bestuur@amvjtennis.nl
Meer informatie over de inhoud van beide functies kan worden opgevraagd via bestuur@amvjtennis.nl

 

8.     

Vaststelling begroting 2018 en contributie 2018

Voorstel
is om de contributie 2018 ongewijzigd te laten voor alle categorieën. Leden met automatische incasso krijgen 7,50 euro korting.
Machtiging afgeven? Klik hier voor de SEPA machtiging.

 

9.     

Benoemingen commissies

De algemene ledenvergadering kan commissies benoemen. De vereniging heeft meerdere commissies. De continuïteit in de bezetting van deze commissies is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de commissies zelf. Commissies zoeken daartoe actief naar kandidaten.

·       Jeugdcommissie: Jack Souisa, vacatures

·       Kascommissie: Frank Smit, Fred Kruikemeier en André Kamstra

·       Redactiecommissie: Nora Kouwenhoven, Henk Stoffels en vacature

·       Toernooicommissie: Elmy Buijs met als voorbehoud dat er aanvulling van de Toernooicommissie komt

·       Competitieleiding: Coos en Anita van Meurs

·       Technische commissie: Coos van Meurs + 2 vacatures

·       Evenementencommissie:

·       Open Toernooicommissie: 3 vacatures

 

10.   

Stand van zaken rondom AMVJ Sportcentrum
De voorzitter van Tennisvereniging AMVJ neemt deel aan de vergaderingen van AMVJ Sportcentrum. Bij dit agendapunt is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het geven van advies.

Wat verder ter tafel komt

 

11.   

Rondvraag en sluiting